Документи

Книга 3 | Розділ 4. Діяльність окупаційної влади й місцевого адміністрації у Києві. Національний, релігійний і культурний аспекти. Ставлення до населення й військовополонених. Пропаганда й практика

Розпорядження райхскомісара України Е. Коха про створення у Києві з 1 березня 1943 р. Крайової бібліотеки, Крайового архіву і Крайового музею. Рівне, 26 лютого 1943 р.

26 лютого 1943 р.

Текст (укр.) Текст (нім.)

Переклад з німецької

Копія

Райхскомісар України

G.-Z. P II

Рівне, 26 лютого 1943 р.

Генералкомісару

у Києві

 

Відносно: створення Крайового архіву, Крайової бібліотеки, Крайового музею у Києві

Привід: наказ від 7 грудня 1942 р. – IIc 2483* – щодо Крайового управління архівів, бібліотек і музеїв (Zbl. RKU 1942 S. 516)

 

Згідно з названим наказом від 7 грудня 1942 р. нинішня “Центральна бібліотека райхскомісара України”** у Києві з 1 березня 1943 р. перейменовується на “Крайову бібліотеку Києва”. Одночасно їй передається бібліотека колишнього Політехнічного інституту, якою до цього часу опікувався штадткомісар Києва, як новий відділ під назвою “Технічна бібліотека”.

У той самий час Головний історичний архів ім. Антоновича, який досі підпорядковувався генералкомісару у Києві, перетворюється на “Крайовий архів Києва”. У ньому, як і раніше, залишаються об’єднані разом центральні українські зібрання – Київський обласний архів, Центральний архів давніх актів, Військово-історичний архів у Києві*** та Міський архів Києва.

Також три художні музеї, що підпорядковувалися до цього часу генералкомісару у Києві, об’єднуються у “Крайовий музей Києва”, який складатиметься з західноєвропейського, східноєвропейського і українського відділів.

Крайовий архів, Крайова бібліотека і Крайовий музей Києва підпорядковуються Крайовому управлінню архівів, бібліотек і музеїв (місцезнаходження у Києві).

 

З оригіналом вірно підписано: Поль, службовець

штамп: райхскомісар України

підписано: в.о. Дарґель 

 

Крайове управління архівів, Київ, 13 березня 1943 р.

бібліотек і музеїв (через Генералкомісаріат)

при райхскомісарі України

Тґб. № 164

 

Групам:

архівів, бібліотек, музеїв

 

Передрук надсилаю до відома

Вінтер

 

КОМЕНТАРІ

 

*…наказ від 7 грудня 1942 р. – IIc 2483 – наказ про створення Крайового управління архівів, бібліотек і музеїв при райхскомісарі України (див. док. № 199 у збірнику: “Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни...”).

**…“Центральна бібліотека райхскомісара України”… – створена за розпорядженням райхскомісара України 6 червня 1942 р. у Києві на базі Бібліотеки АН УРСР (нині Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського), до якої були приєднані Медична і Технічна республіканські бібліотеки, та Університетської бібліотеки, очолив новостворену бібліотеку д-р Йозеф Бенцінґ (ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 4, арк. 57).

***…Військово-історичний архів у Києві… – формально Військово-історичний архів був переданий Головному історичному архіву ім. В.Б. Антоновича наприкінці серпня – початку вересня 1942 р. (док. № 181, 182), в дійсності – 9 вересня 1943 р. у кількості 7097 в’язок (ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 2, арк. 176).

 

Abschrift

Der Reichskommissar für die Ukraine

G.-Z. P II

Rowno, den 26. Febr[uar] [19]43

An den Herrn Generalkommissar

in Kiew

 

Betr.: Organisation eines Landesarchivs, einer Landesbibliothek, eines Landesmuseums in Kiew.

Bezug: RdERl. vom 7. Dezember 1942 – IIc 2483 – betr. Verwaltung der Archive, Bibliotheken und Museen (Zbl. RKU 1942 S. 516)

 

In Verfolg des angezogenen Runderlasses vom 7. Dezember 1942 wird die bisherige “Zentralbibliothek des Reichskommissars für die Ukraine” in Kiew mit Wirkung vom 1. März 1943 in “Landesbibliothek Kiew” umbenannt. Gleichzeitig wird ihr die bisher vom Stadtkommissar Kiew betreute Bibliothek des ehemaligen Polytechnikums als neue Abteilung “Technische Bibliothek” einverleibt.

Zum gleichen Zeitpunkt wird das bisher dem Generalkommissar Kiew unterstellte Historische Hauptarchiv “Antonowitsch” zum “Landesarchiv Kiew” umgestaltet. In ihm bleiben wie bisher zusammengeschlossen die zentralukrainischen Bestände, das Kiewer Oblastarchiv, das Zentralarchiv der alten Akten, das Militärhistorische Archiv Kiew und das Stadtarchiv Kiew.

Ebenso werden die bisher dem Generalkommissar in Kiew unterstellten drei Kunstmuseen zum “Landesmuseum Kiew” vereinigt, das sich in die Westeuropäische, Osteuropäische und Ukrainische Abteilung gliedert.

Landesarchiv, Landesbibliothek und Landesmuseum Kiew unterstehen der Landesverwaltung der Archive, Bibliotheken und Museen (Sitz in Kiew).

 

F.d.R.  gez. Pohl Angestellte

Stempel: Reichskommissar für die Ukraine

In Vertretung gez. Dargel

 

Landesverwaltung der Archive, Kiew, den 13. März 1943

Bibliotheken und Museen (durch Gen[eral]kom[missar])

beim Reichskommissar für die Ukraine1

Tg. Nr. 164

 

An die Gruppen

Archive, Bibliotheken, Museen2

 

Abschrift

übersende ich zur Beachtung

Winter3

 

Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни. Дослідження. Документи / Упоряд. Т.М. Себта, Р.І. Качан. – К.: “Видавець Олег Філюк”, 2016. – C. 748–750 (Коментарі. – С. 827)